Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt av tidigare platinumbaserad behandling.

5 November, 2018 | Lästid 4:49 min | Spara

CheckMate 275

Opdivo till patienter med avancerad urotelcellscancer som progredierat under eller efter tidigare
behandling[1]

I denna öppna enarmade studie undersöktes effekt och säkerhet av Opdivo 3mg/kg varannan vecka som monoterapi. Det primära effektmåttet var bekräftad objektiv respons hos alla patienter samt hos patienter med ett PD-L1-tumöruttryck > 5% och > 1%.

I studien ingick 270 patienter med avancerad urotelcellscancer som hade progredierat under eller efter behandling med platinabaserad kemoterapi.

Objektiv respons bekräftades i 19,6% av patienterna. För patienter med ett PD-L1 uttryck över 5% var bekräftad objektiv respons 28,4% och för patienter med ett PD-L1 uttryck över 1% var bekräftad objektiv respons 23,8%.

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 275-studien i patienter med avancerad urotelcellscancer som progredierat under eller efter tidigare behandling uppvisade Opdivo:

  • En objektiv respons på 19,6% för alla patienter.
  • En objektiv respons på 28,4% respektive 23,8% för patienter med ett PD-L1 uttryck över 5% respektive 1%.
  • En frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4) på 18%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 275

Så här doseras OPDIVO

Så här doseras OPDIVO

Video

Kort introduktion till hur du doserar Opdivo

2:18 min

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassisk Hodgkins lymfom

Klassisk Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Sharma P, et al. Lancet Oncol. Published online January 25, 2017. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30065-7.