Riskminimeringsmaterial -
Förskrivarguide som hjälp att identifiera
och hantera immunrelaterade biverkningar

Guiden är framtagen för att vara stöd för dig i hanteringen av immunrelaterade biverkningar vid behandling med OPDIVO, med eller utan andra läkemedel.

5 November, 2018| Lästid 4:13 min| Spara
OPDIVO film om att upptäcka och hantera biverkningar

Video

Filmen beskriver vikten av att upptäcka och hantera eventuella biverkningar

2:09 min

De allra flesta biverkningar relaterade till behandlingen kan åtgärdas. Tidiga åtgärder minskar risken för att behandlingen med OPDIVO måste avbrytas eller permanent utsättas. För att göra det så enkelt som möjligt att upptäcka, identifiera och hantera dessa biverkningar har vi tagit fram en förskrivarguide och ett patientkort.

Vi uppmanar att den läses innan förskrivning och administrering av OPDIVO. Du kan läsa, ladda ner eller beställa en tryckt version av den här.

Här kan du även ladda ner eller beställa patientkort som bör delas ut till alla patienter som behandlas med Opdivo

LADDA NER ELLER BESTÄLLA PATIENTKORT

https://www.immunonkologi.se/materialbestallni
ng/…

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM