Icke-småcellig lungcancer
(NSCLC)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

5 November, 2018 | Lästid 7:10 min | Spara

CheckMate 017

Opdivo jämfört med docetaxel vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp[1]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot docetaxel 75 mg per m2 kroppsyta var tredje vecka. Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 272 patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp som hade progredierat under eller efter behandling med första linjens platinabaserad kemoterapi.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter behandlade med docetaxel. Median totalöverlevnad var 9,2 månader för Opdivo och 6,0 månader för docetaxel (riskkvot 0,59, p < 0,001). Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med docetaxel (grad 3 och 4 biverkningar 7% jämfört med 55%).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 017-studien hos progredierade patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp uppvisade Opdivo jämfört med docetaxel:

  • Signifikant längre totalöverlevnad på 9,2 månader för Opdivo jämfört med 6,0 månader för docetaxel (riskkvot 0,59, p < 0,001).
  • Signifikant högre objektiv respons (20% jämfört med 9%, p = 0,008).
  • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 7% jämfört med 55%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 017

CheckMate 057

Opdivo jämfört med docetaxel vid icke-skivepitel, icke-småcellig lungcancer (NSCLC)[2]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot docetaxel 75 mg per m2 kroppsyta var tredje vecka. Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad. Även effekten av patienternas uttrycksnivå av PD-L1 på det primära utfallsmåttet undersöktes.

I studien ingick 582 patienter med icke-skivepitel, icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som hade progredierat under eller efter behandling med platinabaserad kemoterapi.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter behandlade med docetaxel (p = 0,002). Median totalöverlevnad var 12,2 månader för Opdivo och 9,4 månader för docetaxel (riskkvot 0,73 (p = 0,002).

För patienter med PD-L1 uttryck ≥ 1% var totalöverlevnaden signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter behandlade med docetaxel (riskkvot 0,58 (95% CI: 0,43; 0,79)). Median totalöverlevnad var 17,7 månader för Opdivo och 9,0 månader för docetaxel (riskkvot 0,58 (95% CI: 0,43; 0,79)).

Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med docetaxel (grad 3 och 4 biverkningar 10% jämfört med 54%).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 057-studien hos progredierade patienter med icke-skivepitel, icke-småcellig lungcancer uppvisade Opdivo jämfört med docetaxel:

  • Signifikant längre totalöverlevnad på 12,2 månader för Opdivo jämfört med 9,4 månader för docetaxel (riskkvot 0,73 (p = 0,002).
  • För patienter med PD-L1 uttryck ≥ 1% Signifikant längre totalöverlevnad på 17,7 månader för Opdivo jämfört med 9,0 månader för docetaxel (riskkvot 0,58 (95% CI: 0,43; 0,79)).
  • Signifikant högre objektiv respons (19% jämfört med 12%, p = 0,02).
  • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 10% jämfört med 54%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 057

Så här doseras OPDIVO

Så här doseras OPDIVO

Video

Kort introduktion till hur du doserar Opdivo

2:18 min

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Borghaei et al. NEJM 2015;373:1627-1639
  2. 2.Brahmer et al. NEJM 2015;373:123-135