Icke-småcellig lungcancer
(NSCLC)

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad kemoterapi är indicerat för första linjens behandling av vuxna med metastaserande icke-småcellig lungcancer vars tumörer varken har sensibiliserande EGFR-mutation eller ALK-translokation.

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

10 Februari 2021 | Lästid 10 min | Spara

CheckMate 9LA

Opdivo i kombination med Yervoy och två behandlingscykler platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC)[1]

I denna randomiserade, öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 360 mg var tredje vecka plus Yervoy 1 mg/kg var sjätte vecka kombinerat med två behandlingscykler platinabaserad kemoterapi med fyra behandlingscykler platinabaserad kemoterapi vid metastaserad, icke-småcellig lungcancer utan EGFR- eller ALK mutationer. Patienterna behandlades till sjukdomsprogress, oacceptabel toxicitet eller upp till 2 år. Det primära effektmåttet var totalöverlevnad.

I studien inkluderades 719 patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer som inte fått tidigare systemisk behandling.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo, Yervoy samt två cykler kemoterapi än för patienter endast behandlade med kemoterapi. Median totalöverlevnad var 15,6 månader för Opdivo, Yervoy samt två cykler kemoterapi jämfört med 10,9 månader för endast kemoterapi (riskkvot 0,66). Patienterna behandlade med Opdivo, Yervoy samt två cykler kemoterapi hade en längre totalöverlevnad jämfört med patienter behandlade endast med kemoterapi oavsett PD-L1 uttryck och histologi.

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller 4 rapporterades för 47% av patienterna som behandlades med Opdivo, Yervoy samt två cykler kemoterapi och för 38% av patienterna som endast behandlades med kemoterapi.

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 9LA-studien hos patienter med icke-småcellig lungcancer uppvisade Opdivo i kombination med Yervoy och två behandlingscykler kemoterapi jämfört med endast kemoterapi:

 • Signifikant längre medianöverlevnad på 15,6 månader jämfört med 10,9 månader (riskkvot 0,66).
 • Längre totalöverlevnad oavsett PD-L1 uttryck och histologi.
 • Något högre frekvens av rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller 4, 47% respektive 38%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 9LA

CheckMate 017

Opdivo jämfört med docetaxel vid icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp[2]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot docetaxel 75 mg per m2 kroppsyta var tredje vecka. Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 272 patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av skivepiteltyp som hade progredierat under eller efter behandling med första linjens platinabaserad kemoterapi.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter behandlade med docetaxel. Median totalöverlevnad var 9,2 månader för Opdivo och 6,0 månader för docetaxel (riskkvot 0,59, p < 0,001). Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med docetaxel (grad 3 och 4 biverkningar 7% jämfört med 55%).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 017-studien hos progredierade patienter med icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp uppvisade Opdivo jämfört med docetaxel:

 • Signifikant längre totalöverlevnad på 9,2 månader för Opdivo jämfört med 6,0 månader för docetaxel (riskkvot 0,59, p < 0,001).
 • Signifikant högre objektiv respons (20% jämfört med 9%, p = 0,008).
 • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 7% jämfört med 55%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 017

CheckMate 057

Opdivo jämfört med docetaxel vid icke-skivepitel, icke-småcellig lungcancer (NSCLC)[3]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot docetaxel 75 mg per m2 kroppsyta var tredje vecka. Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad. Även effekten av patienternas uttrycksnivå av PD-L1 på det primära utfallsmåttet undersöktes.

I studien ingick 582 patienter med icke-skivepitel, icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som hade progredierat under eller efter behandling med platinabaserad kemoterapi.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter behandlade med docetaxel (p = 0,002). Median totalöverlevnad var 12,2 månader för Opdivo och 9,4 månader för docetaxel (riskkvot 0,73 (p = 0,002).

För patienter med PD-L1 uttryck ≥ 1% var totalöverlevnaden signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter behandlade med docetaxel (riskkvot 0,58 (95% CI: 0,43; 0,79)). Median totalöverlevnad var 17,7 månader för Opdivo och 9,0 månader för docetaxel (riskkvot 0,58 (95% CI: 0,43; 0,79)).

Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med docetaxel (grad 3 och 4 biverkningar 10% jämfört med 54%).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 057-studien hos progredierade patienter med icke-skivepitel, icke-småcellig lungcancer uppvisade Opdivo jämfört med docetaxel:

 • Signifikant längre totalöverlevnad på 12,2 månader för Opdivo jämfört med 9,4 månader för docetaxel (riskkvot 0,73 (p = 0,002).
 • För patienter med PD-L1 uttryck ≥ 1% Signifikant längre totalöverlevnad på 17,7 månader för Opdivo jämfört med 9,0 månader för docetaxel (riskkvot 0,58 (95% CI: 0,43; 0,79)).
 • Signifikant högre objektiv respons (19% jämfört med 12%, p = 0,02).
 • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 10% jämfört med 54%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 057

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

 1. 1. Paz-Ares et al. Lancet Oncol. 2021 Feb;22(2):198-211. doi: 10.1016/S1470-2045(20)30641-0. Epub 2021 Jan 18.
 2. 2.Brahmer et al. NEJM 2015;373:123-135
 3. 3.Borghaei et al. NEJM 2015;373:1627-1639