Esofaguscancer av skivepiteltyp (OSCC)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp efter tidigare fluoropyrimidin och platinabaserad kemoterapi i kombination.

1 Juni, 2021 | Lästid: 3 min | Spara

ATTRACTION-3

Opdivo jämfört med standardbehandling vid andra linjens behandling av avancerad esofaguscancer av skivepiteltyp [1]

I denna randomiserade, öppna, fas III-studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo (240 mg, varannan vecka) mot prövarens val av standardkemoterapi (paclitaxel 100 mg per m² kroppsyta varje vecka, alternativt docetaxel 75 mg per m² kroppsyta var tredje vecka). Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 419 patienter med icke-resektabel avancerad eller återkommande esofaguscancer av skivepiteltyp och uppvisad tumörresistens eller intolerans mot fluoropyrimidin- och platinum-baserad kemoterapi, med en förväntad överlevnad på minst 3 månader. Av dessa patienter, behandlades 210 med Opdivo och 209 med standardbehandling.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter med standardbehandling. Median totalöverlevnad var 10,9 månader för Opdivo och 8,4 månader för standardbehandling (riskkvot 0,77, p=0,019). Förbättring i överlevnadsgrad var oberoende av PD-L1 uttryck. Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med standardbehandling (grad 3 och 4 biverkningar 18% jämfört med 63%).

HUVUDRESULTAT

I ATTRACTION-3-studien hos patienter med progredierande avancerad esofaguscancer av skivepiteltyp uppvisade Opdivo jämfört med standardkemoterapi:

  • Signifikant längre totalöverlevnad på 10,9 månader jämfört med 8,4 månader för standardbehandling (riskkvot 0,77, p=0,019) oavsett PD-L1 uttryck.
  • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 18% jämfört med 63%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

ATTRACTION- 3

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLET VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLET VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Kato et al. Lancet Oncol 2019; 20: 1506–17