Malignt pleuramesoteliom (MPM)

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

1 Juni, 2021 | Lästid: 3 min | Spara

ChekMate-743

Opdivo och Yervoy i kombination jämfört med kemoterapi för behandling av patienter med icke-resektabelt malignt pleuralt mesoteliom1

I denna öppna, randomiserade fas 3 studie studerades effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka plus Yervoy 1 mg/kg var sjätte vecka jämfört med kemoterapi med cisplatin eller karboplatin plus pemetrexed var tredje vecka under maximalt sex cykler. Behandlingen pågick till sjukdomsprogression, oacceptabla biverkningar eller upp till maximalt två år för Opdivo och Yervoy. Dosreduktion var tillåtet för kemoterapi men ej för Opdivo eller Yervoy. Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 605 patienter med icke-resektabelt malignt pleuralt mesoteliom utan tidigare be-handling.

Median totalöverlevnad var signifikant (p=0,002) längre för patienter behandlade med Opdivo och Yervoy (18,1 månader) än för patienter behandlade med kemoterapi (14,1 månader) (riskkvot 0,74 (0,60–0,91)). Totalöverlevnad efter två år var 41 % för Opdivo plus Yervoy jämfört med 27 % för kemoterapi.

Behandlingsrelaterade grad 3 och 4 biverkningar rapporterades av 30 % respektive 32 % av Opdivo/Yervoy- och kemoterapi-behandlade patienter. Frekvensen av behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till avbruten behandling var högre för patienter behandlade med Opdivo och Yervoy (23 %) än patienter behandlade med kemoterapi (16 %).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 743 hos patienter med icke-resektabelt malignt pleuralt mesoteliom, uppvisade Opdivo/Yervoy jämfört med kemoterapi:

  • En signifikant längre median totalöverlevnad för patienter behandlade med Opdivo/Yervoy (18,1 månader) än patienter med behandlade med kemoterapi (14,1 månader).
  • Liknande frekvens av behandlingsrelaterade grad 3 och 4 biverkningar mellan grupperna, men högre frekvens av behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till avbruten behandling hos patienter som behandlades med Opdivo/Yervoy jämfört med patienter som behandlades med kemoterapi.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate- 743

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Baas P et al Lancet 2021 Jan 30;397(10272):375-386