Malignt melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab är
indicerat för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom.

Jämfört med nivolumab monoterapi har en ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) och totalöverlevnad (OS) med kombinationen nivolumab och ipilimumab endast visats hos patienter med lågt tumöruttryck av PD-L1.

Adjuvant behandling av melanom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna efter total resektion av melanom, som involverat lymfkörtlar eller som har metastaserat.

5 November, 2018 | Lästid 9:40 min | Spara

CheckMate 037

Opdivo jämfört med standardbehandling vid andra linjens behandling av avancerat melanom[1]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot prövarens val av standardkemoterapi (dacarbazine eller paclitaxel kombinerat med carboplatin). De primära utfallsmåtten var objektiv respons samt totalöverlevnad.

I studien ingick 405 patienter med icke-resektabelt eller metastaserande melanom som progredierat efter behandling med Yervoy eller Yervoy samt en BRAF-hämmare om de var BRAFV600 mutationspositiva. Av dessa patienter, behandlades 272 med Opdivo och 133 med standardbehandling.

Den objektiva responsen var högre för patienter behandlade med Opdivo (31,7% (95% CI: 23,5; 40,8)) än för patienter med standardbehandling (10,6% (95% CI: 3,5; 23,1)).

Totalöverlevnaden var något längre för patienter behandlade med Opdivo (16 månader) än för patienter med standardbehandling (14 månader). Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med standardbehandling (grad 3 och 4 biverkningar 14% jämfört med 34%).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 037-studien hos patienter med icke-resektabelt eller metastaserande melanom som progredierat efter tidigare behandling uppvisade Opdivo jämfört med prövarens val av standardbehandling:

 • Något längre totalöverlevnad på 16 månader för Opdivo jämfört med 14 månader för
  standardbehandling.
 • Högre objektiv respons (31,7% (95% CI: 23,5; 40,8)) jämfört med 10,6% (95% CI: 3,5; 23,1)).
 • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 14% jämfört med 34%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 037

CheckMate 066

Opdivo jämfört med dacarbazine vid behandlingsnaiv metastaserande melanom utan BRAF-mutation[2]

I denna randomiserade dubbelblinda studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot dacarbazine 1000 mg/m2 kroppsyta var tredje vecka. Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 418 patienter med behandlingsnaiv metastaserande melanom utan BRAF-mutation.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter med dacarbazine (p < 0,001). Totalöverlevnad efter ett års behandling var 72,9% för Opdivo och 42,1% för dacarbazine (riskkvot 0,42, p < 0,001).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 066-studien hos patienter med behandlingsnaiv metastaserande melanom utan BRAF-mutation uppvisade Opdivo jämfört med dacarbazine:

 • Signifikant längre totalöverlevnad ett år efter behandlingsstart för patienter behandlade med Opdivo (72,9%) jämfört med dacarbazine (42,1%) med en riskkvot på 0,42 (p < 0,001).
 • Signifikant längre progressionsfri överlevnad (5,1 jämfört med 2,2 månader, riskkvot 0.43; 95% CI: 0.34; 0.56, p < 0.001).
 • Signifikant högre objektiv respons (40,0% jämfört med 13,9%, p < 0,001).

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 066

CheckMate 067

Opdivo och Opdivo/Yervoy kombinationsbehandling jämfört med Yervoy vid behandlingsnaiv metastaserande melanom[3]

I denna randomiserade dubbelblinda trearmade studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo monoterapi och kombinationsterapi av Opdivo och Yervoy mot Yervoy monoterapi. Opdivo som monoterapi doserades 3 mg/kg varannan vecka och Yervoy som monoterapi doserades totalt fyra doser 3 mg/kg var tredje vecka. För Opdivo-Yervoy kombinationsbehandling, doserades först fyra doser om vardera Opdivo 1 mg/kg samt Yervoy 3 mg/kg var tredje vecka för att sedan följas av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka. De primära utfallsmåtten var progressionsfri överlevnad samt totalöverlevnad. Även effekten av patienternas uttryck av PD-L1 på de primära utfallsmåtten undersöktes.

I studien ingick 945 patienter med behandlingsnaiv metastaserande melanom.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo/Yervoy samt Opdivo jämfört med patienter behandlade med Yervoy (p < 0,001). Totalöverlevnad efter tre års behandling var 58% för Opdivo/Yervoy, 52% Opdivo och 34% för Yervoy (riskkvoterna för Opdivo/Yervoy och Opdivo var 0,55 (p < 0,001) samt 0,65 (p < 0,001)).

Den progressionsfria överlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo/Yervoy samt Opdivo jämfört med patienter behandlade med Yervoy. Progressionsfri överlevnad var 11,5 månader för Opdivo/Yervoy, 6,9 månader Opdivo och 2,9 månader för Yervoy (riskkvoterna för Opdivo/Yervoy och Opdivo var 0,43 (p < 0,001) samt 0,55 (p < 0,001)).

För patienter med ett PD-L1 uttryck över 1% samt 5% var både totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad efter tre års behandling något längre, men ej signifikant, med Opdivo/Yervoy jämfört med Opdivo som monoterapi.

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 067-studien hos patienter med behandlingsnaiv metastaserande melanom uppvisade Opdivo/Yervoy samt Opdivo monoterapi jämfört med Yervoy:

 • Signifikant längre totalöverlevnad efter tre års behandling med Opdivo/Yervoy (58%) och Opdivo (52%) jämfört med Yervoy (34%). Riskkvoterna för Opdivo/Yervoy och Opdivo var 0,55 (p < 0,001) samt 0,65 (p < 0,001).
 • Signifikant längre progressionsfri överlevnad med Opdivo/Yervoy (11,5 månader) och Opdivo (6,9 månader) jämfört med Yervoy (2,9 månader). Riskkvoterna för Opdivo/Yervoy och Opdivo var 0,43 (p < 0,001) samt 0,55 (p < 0,001).
 • Signifikant högre objektiv respons för Opdivo/Yervoy (58%, p < 0,001) och Opdivo (44%, p < 0,001) jämfört med Yervoy (19%).
 • Opdivo uppvisade en lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 21%, jämfört med Yervoy, 28%. För kombinationsbehandlingen av Opdivo/Yervoy hade 59% allvarliga biverkningar.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 067

CheckMate 238

Opdivo jämfört med Yervoy som adjuvant behandling hos patienter som genomgått radikal kirurgi[4]

I denna dubbelblinda randomiserade fas III-studie studerades effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka jämfört med Yervoy 10 mg/kg var tredje vecka i fyra doser följt av Yervoy 10 mg/kg var 12:e vecka. Behandlingen pågick upp till ett år eller till återfall, uppkomst av oacceptabla biverkningar eller återkallande av samtycke om det inträffade tidigare. Det primära utfallsmåttet var återfallsfri överlevnad.

I studien ingick 906 patienter med totalt resekterat melanom, som involverat lymfkörtlar eller som har metastaserat.

Den återfallsfria överlevnaden vid 12 månader var signifikant (p < 0,001) högre för patienter behandlade med Opdivo 70,5% (95% CI: 66,1; 74,5) än för patienter behandlade med Yervoy 60,8% (95% CI: 56,0; 65,2).

Biverkningsprofilen för Opdivo var klart mer gynnsam jämfört med Yervoy där 14,4% respektive 45,9% av patienterna rapporterade Grad 3 och 4 biverkningar.

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 238-studien hos patienter med totalt resekterat malignt melanom, som involverat lymfkörtlar eller som har metastaserat, uppvisade Opdivo jämfört med Yervoy:

 • En signifikant (p < 0,001) högre återfallsfri överlevnaden vid 12 månader för patienter behandlade med Opdivo 70,5% (95% CI: 66,1; 74,5) än för patienter med behandlade med Yervoy 60,8% (95% CI: 56,0; 65,2).
 • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4); 14,4% jämfört med 45,9%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 238

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

 1. 1.Weber et al Lancet 2015 Apr: 16 (4):375-84
 2. 2.Robert et al NEJM 2015 Jan 22;372(4):
  320-330
 3. 3.Larkin et al NEJM 2015 Jul 2: 373:23-34
 4. 4.J. Weber et al. N Engl J Med 2017;377:1824-35.