Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin.

5 November, 2018 | Lästid 5:28 min | Spara

CheckMate 205
och 039

Opdivo till patienter med klassiskt Hodgkins lymfom som progredierat efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximab vedotin[1][2]

I den öppna enarmade studien CheckMate 205 undersöktes effekt och säkerhet av Opdivo 3mg/kg varannan vecka som monoterapi. Det primära effektmåttet var objektiv respons. I studien ingick 80 patienter med klassiskt Hodgkins lymfom som progredierat efter ASCT och behandling med brentuximab vedotin.

I den öppna enarmade multi-dos och doseskaleringsstudien CheckMate 039 undersöktes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg per kilo varannan vecka som monoterapi. Studien innehöll ett antal effektmått inklusive objektiv respons samt varaktighet av respons. I studien ingick 23 patienter med klassiskt Hodgkins lymfom varav 15 som progredierat efter ASCT och behandling med brentuximab vedotin.

Data från 80 patienter i CheckMate 205 poolades med 15 patienter från CheckMate 039 som alla tidigare fått behandling med brentuximab vedotin efter ASCT. Det primära effektmåttet var objektiv respons med varaktighet av respons som sekundärt effektmått.

Objektiv respons bekräftades i 66% av de 95 patienterna. Mediantiden för varaktighet av respons var 13,1 månad.

HUVUDRESULTAT

I en poolad analys av CheckMate 205 och 039 i patienter med klassiskt Hodgkins lymfom som progredierat efter ASCT och behandling med brentuximab vedotin uppvisade Opdivo:

  • En objektiv respons på 66% för de 95 patienterna.
  • Varaktigheten av responsen var 13,1 månader (median).
  • Förbättrad livskvalitet under behandlingen.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 205
CheckMate 039

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Younes et al. Lancet Oncol 2016; 17: 1283-94
  2. 2.Ansell et al. N Engl J Med 2015;372(4):311-319