Kolorektalcancer (CRC)

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög mikrosatellitinstabilitet efter tidigare fluoropyrimidinbaserad kemoterapi i kombination.

16 March 2022 | Lästid 3 min | Spara

CheckMate 142

Opdivo i kombination med Yervoy vid metastaserande dMMR eller MSI-H kolorektalcancer

I denna öppna, multicenter, multi-kohort, fas 2-studie utvärderades effekt och säkerhet för Opdivo 3 mg/kg i kombination med Yervoy 1 mg/kg var tredje vecka i fyra doser följt av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka. Behandlingen fortsatte så länge klinisk nytta sågs eller tills behandlingen inte längre tolererades. Det primära effektmåttet var prövarbedömd objektiv responsfrekvens. Analysen av objektiv responsfrekvens inkluderade varaktighet av och tid till respons[2].

I studien inkluderades 119 patienter med metastaserande kolorektalcancer som uppvisat defekt mismatch repair (dMMR) eller hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H), som hade sjukdomsprogression under eller efter, eller var intoleranta mot, tidigare behandling med fluoropyrimidin och oxaliplatin eller irinotekan[2].

Med en median uppföljningstid på 51,1 månader var den prövarbedömda objektiva responsfrekvensen 64,7% (95% KI: 55,4-73,2), med komplett respons hos 12,6%, partiell respons hos 52,1% och stabil sjukdom hos 21,0%[1]. Median tid till respons var 2,8 månader och varaktighet av respons ännu ej uppnådd. Bekräftade responser observerades oavsett BRAF- eller KRAS-mutationsstatus och nivåer av tumöruttryck av PD-L1.

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller 4 rapporterades för 27% respektive 5% av patienterna som behandlades med Opdivo i kombination med Yervoy[2].

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 142-studien hos patienter med dMMR/MSI-H metastaserande kolorektalcancer uppvisade Opdivo i kombination med Yervoy:

  • Prövarbedömd objektiv responsfrekvens på 64,7% (95% KI: 55,4-73,2), komplett respons på 12,6% och stabil sjukdom hos 21,0%.
  • Tid till respons på 2,8 månader (median).
  • Rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 och 4 hos 27% respektive 5%.
  • Bekräftade responser oavsett BRAF- eller KRAS-mutationsstatus och nivåer av tumöruttryck av PD-L1.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 142

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.OPDIVO Produktresumé, 1 februari 2022
  2. 2.Overman et al. Lancet Oncol. 2017;18(9):1182-1191