Här finner du material att
visa och dela
ut till dina patienter

Sjuksköterskan Mia Delin berättar för patienter som ska få OPDIVO eller OPDIVO i kombination med YERVOY om immunförsvaret, hur immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad som är viktigt att patienterna är uppmärksamma på. Filmen kan ses på svenska, engelska, arabiska eller finska.
Filmen finns även som LCD-skärm att användas på mottagningen. Du kan beställa den här

2 Juni, 2020| Lästid ~10:00 min| Spara

Video

Behandling med OPDIVO - hur det går till och vad man som patient ska tänka på.

~ 9:00 min

Du kan även beställa eller ladda ner patientbroschyrer

I broschyrerna får patienten veta mer om läkemedlet, varför det valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapportera alla symtom. Det finns även en behandlingsdagbok som patienten kan fylla i och ta med till besök hos läkare eller sjuksköterska.

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab) i kombination med YERVOY (ipilimumab)

I denna broschyr får patienten veta mer om behandlingen, varför den valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapportera alla symtom.

Patientinformation - Till dig som behandlas med OPDIVO® (nivolumab)

I denna broschyr får patienten veta mer om läkemedlet, varför det valdes samt vad som kan förväntas i samband med behandlingen. Här beskrivs också symtomen på möjliga biverkningar som patienten bör vara vaksam på, liksom vikten av att omgående rapportera alla symtom.

OPDIVO® - Patientkort

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som patienten behöver känna till innan och under behandling med Opdivo. Detta kort ska patienten bära med sig och visa för all sjukvårdspersonal

LÄNK TILL MATERIALBESTÄLLNING

https://www.immunonkologi.se/materialbestallni
ng

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM