Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med muskelinvasiv urotelcellscancer (MIUC) med PD‑L1 tumörcellsuttryck ≥ 1%, med hög risk för återfall efter radikal resektion

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer vid otillräcklig effekt av tidigare platinumbaserad behandling

10 maj, 2022 | Lästid 4:49 min | Spara

CheckMate 275

Opdivo till patienter med avancerad urotelcellscancer som progredierat under eller efter tidigare
behandling[1]

I denna öppna enarmade studie undersöktes effekt och säkerhet av Opdivo 3mg/kg varannan vecka som monoterapi. Det primära effektmåttet var bekräftad objektiv respons hos alla patienter samt hos patienter med ett PD-L1-tumöruttryck > 5% och > 1%.

I studien ingick 270 patienter med avancerad urotelcellscancer som hade progredierat under eller efter behandling med platinabaserad kemoterapi.

Objektiv respons bekräftades i 19,6% av patienterna. För patienter med ett PD-L1 uttryck över 5% var bekräftad objektiv respons 28,4% och för patienter med ett PD-L1 uttryck över 1% var bekräftad objektiv respons 23,8%.

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 275-studien i patienter med avancerad urotelcellscancer som progredierat under eller efter tidigare behandling uppvisade Opdivo:

  • En objektiv respons på 19,6% för alla patienter.
  • En objektiv respons på 28,4% respektive 23,8% för patienter med ett PD-L1 uttryck över 5% respektive 1%.
  • En frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4) på 18%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 275

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Sharma P, et al. Lancet Oncol. 2017 Mar;18(3):312-322. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30065-7. Epub 2017 Jan 26