eOpdivo - ett patientstödsprogram
för lungcancerpatienter behandlade
med Opdivo

Bristol-Myers Squibb har tagit fram ett patientstödsprogram för lungcancerpatienter behandlade med Opdivo.

5 November, 2018| Lästid 1:20 min| Spara

eOpdivo - ett patientstödsprogram för lungcancerpatienter behandlade med Opdivo

Här får patienterna bland annat information om Opdivo, immunonkologi och lungcancer samtidigt som de får möjlighet att registrera deras nuvarande status för vissa förutvalda parametrar som, enligt ledande lungcancerspecialister, anses vara viktiga att följa vid behandling med Opdivo.

De parametrar vi valt att patienterna ska registrera är kopplade till immunologiska biverkningar. Genom att använda eOpdivo och registrerar sin nuvarande status har patienterna accepterat att deras läkare och sjuksköterskor får möjlighet att följa, i realtid, det de registrerar. Med hjälp av eOpdivo kommer patienterna lättare kunna komma ihåg utvecklingen av deras olika symptom och hur de mått över tid, samtidigt som sjukvården kan få kontinuerliga uppdateringar om patienternas status varje gång patienterna registrerar ny data i eOpdivo. Därmed finns det även möjlighet att kunna fånga upp eventuella försämringar/biverkningar även om patienterna inte själv kontaktar sjukvården.

Bristol-Myers Squibb erbjuder alla kliniker som behandlar lungcancerpatienter med Opdivo möjligheten att få tillgång till eOpdivo.

Vi tror att med hjälp av detta patientstödsprogram kan vi underlätta kommunikationen mellan patienterna och sjukvården och vi hoppas även på att eOpdivo kan leda till förbättrat vård- och behandlingsresultat genom:

  • Förbättrad patientmedverkan i behandlingen
  • Förbättrad förmåga att följa upp patientens tillstånd
  • Ökad patientinteraktion och strukturerad återkoppling av patientrapporterad data

Är du intresserad av att veta hur din klinik ska göra för att kunna börja erbjuda eOpdivo till era lungcancerpatienter som får behandling med Opdivo? Kontakt Christer Thomasson så berättar han mer.

DIN KONTAKTPERSON

Christer Thomasson

Brand Lead Opdivo lungcancer


08 - 704 71 00

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling av melanom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassisk Hodgkins lymfom

Klassisk Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

INDIKATIONEN NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM