Njurcellscancer (RCC)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.

5 November, 2018 | Lästid 4:52 min | Spara

CheckMate 025

Opdivo jämfört med everolimus vid avancerad njurcellscancer[1]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot everolimus 10 mg en gång dagligen. Det primära effektmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 821 patienter med avancerad njurcellscancer som hade genomgått en eller två tidigare behandlingar med angiogeneshämmare.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter behandlade med everolimus. Median totalöverlevnad var 25,0 månader för Opdivo och 19,6 månader för everolimus (riskkvot 0,73, p = 0,002). Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med everolimus (grad 3 och 4 biverkningar 19% jämfört med 37%).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 025-studien i patienter med avancerad njurcellscancer som hade genomgått en eller två tidigare behandlingar med angiogeneshämmare uppvisade Opdivo jämfört med everolimus:

  • Signifikant längre totalöverlevnad på 25,0 månader för Opdivo jämfört med 19,6 månader för everolimus (riskkvot 0,73, p = 0,002).
  • Signifikant högre objektiv respons (25% jämfört med 5%, p < 0,001).
  • Signifikant (p < 0,05) ökat livskvalitetsmått för Opdivo jämfört med everolimus.
  • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 19% jämfört med 37%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 025

Så här doseras OPDIVO

Video

Kort introduktion till hur du doserar Opdivo

2:18 min

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling av melanom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassisk Hodgkins lymfom

Klassisk Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

INDIKATIONEN NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

INDIKATIONEN NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Motzer RJ et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813.