Njurcellscancer (RCC)

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första linjens behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos.

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling.

4 Februari, 2019 | Lästid 6:52 min | Spara

CheckMate 025

Opdivo jämfört med everolimus vid avancerad njurcellscancer[1]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot everolimus 10 mg en gång dagligen. Det primära effektmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 821 patienter med avancerad njurcellscancer som hade genomgått en eller två tidigare behandlingar med angiogeneshämmare.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter behandlade med everolimus. Median totalöverlevnad var 25,0 månader för Opdivo och 19,6 månader för everolimus (riskkvot 0,73, p = 0,002). Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med everolimus (grad 3 och 4 biverkningar 19% jämfört med 37%).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 025-studien i patienter med avancerad njurcellscancer som hade genomgått en eller två tidigare behandlingar med angiogeneshämmare uppvisade Opdivo jämfört med everolimus:

 • Signifikant längre totalöverlevnad på 25,0 månader för Opdivo jämfört med 19,6 månader för everolimus (riskkvot 0,73, p = 0,002).
 • Signifikant högre objektiv respons (25% jämfört med 5%, p < 0,001).
 • Signifikant (p < 0,05) ökat livskvalitetsmått för Opdivo jämfört med everolimus.
 • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 19% jämfört med 37%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 025

CheckMate 214

Opdivo och Yervoy i kombination jämfört med sunitinib monoterapi för behandling av patienter med tidigare obehandlad avancerad klarcellig njurcellscancer[2]

I denna randomiserade öppna studie studerades effekt och säkerhet av fyra doser Opdivo (3 mg/kg) samt lågdos Yervoy (1 mg/kg) var tredje vecka följt av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka jämfört med sunitinib 50 mg en gång dagligen i fyra veckor under varje 6-veckors behandlingscykel. De primära utfallsmåtten var objektiv respons, progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad hos patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcellscancer med intermediär eller dålig prognos.

I studien ingick 1082 patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcellscancer varav 839 med intermediär eller dålig prognos.

Kombinationsbehandlingen med Opdivo och Yervoy uppvisade signifikant (p < 0,001) högre objektiv respons (42% (95% CI: 37; 47)) jämfört med sunitinib monoterapi (27% (95% CI: 22; 31)) hos patienter med intermediär eller dålig prognos. Vidare, var den progressionsfria överlevnaden högre för patienter behandlade med Opdivo/Yervoy (11,6 månader (95% CI: 8,7; 15,5)) än för patienter behandlade med sunitinib (8,4 månader (95% CI: 7,0; 10,8)). Median totalöverlevnad för Opdivo/Yervoy hade ännu inte uppnåtts vid studiens slut, men var signifikant (p < 0,001) längre jämfört med sunitinib (26,0 månader). Nyttan av kombinationen av Opdivo/Yervoy jämfört med sunitinib sågs oavsett PD-L1 uttryck.

Biverkningsprofilen för de patienter behandlade med Opdivo/Yervoy hade färre rapporterade Grad 3 och 4 biverkningar än de patienter som behandlades med sunitinib, 46% respektive 63%. Andelen behandlingsrelaterade biverkningar som resulterade i att patienter gick ur studien var högre hos patienter som behandlades med Opdivo/Yervoy (22%) jämfört med sunitinib (12%). Dosjustering var tillåtet för sunitinib, men ej för Opdivo/Yervoy.

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 214-studien ingick patienter med tidigare obehandlad avancerad njurcellscancer, studien uppvisade att kombinationen av Opdivo och Yervoy jämfört med sunitinib monoterapi:

 • Signifikant (p < 0,001) högre objektiv respons (42% (95% CI: 37; 47)) för Opdivo/Yervoy jämfört med sunitinib (27% (95% CI: 22; 31)) i patienter med intermediär eller dålig prognos.
 • Högre progressionsfri överlevnad på 11,6 månader (95% CI: 8,7; 15,5) för Opdivo/Yervoy jämfört med 8,4 månader (95% CI: 7,0; 10,8) för sunitinib monoterapi.
 • Median totalöverlevnad nåddes inte för Opdivo/Yervoy under studien men var signifikant (p < 0,001) längre jämfört med sunitinib (26,0 månader).
 • Nyttan av kombinationen av Opdivo/Yervoy jämfört med sunitinib sågs oavsett PD-L1 uttryck
 • Lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4) sågs för Opdivo/Yervoy (46%) jämfört med sunitinib (63%).
 • Högre andel behandlingsrelaterade biverkningar som resulterade i att patienten gick ur studien var högre hos patienter som behandlades med Opdivo/Yervoy (22%) jämfört med sunitinib (12%).
 • Dosjustering var tillåtet för sunitinib, men ej för Opdivo/Yervoy

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 214

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

 1. 1.Motzer RJ et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813.
 2. 2.J. Motzer et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290