Skivepitelial huvud- och
halscancer
(SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av återkommande eller metastaserande skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter platinabaserad behandling.

10 maj 2020 | Lästid 6:30 min | Spara

CheckMate 141

Opdivo jämfört med standardbehandling vid skivepitelial huvud- och halscancer[1][2][3][4]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot prövarens val av standardbehandling (metotrexat, docetaxel, eller cetuximab). Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 361 patienter med skivepitelial huvud- och halscancer som hade progredierat inom 6 månader efter behandling med platinabaserad kemoterapi. Av patienterna, behandlades 240 med Opdivo och 121 med standardbehandling. 13,3% av patienterna som behandlats med Opdivo uppvisade komplett eller partiell behandlingsrespons (CR/PR), medan motsvarande siffra var 5,8% för standardbehandling.[1]

2-års överlevnadsuppdatering är presenterad tidigare.[3] Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter med standardbehandling. Median totalöverlevnad var 7,7 månader för Opdivo och 5,1 månader för standardbehandling (riskkvot 0,68, 95% CI 0,54–0,86). Den Kaplan-Meier-estimerade 24-månaders totalöverlevnaden var nästan tre gånger så lång efter Opdivobehandling (16,9%) jämfört med standardbehandling (6,0%).

Tumöruttryck av PD-L1 hade ingen signifikant påverkan på effekten av Opdivo på totalöverlevnad. Kaplan-Meier-estimat av totalöverlevnaden för Opdivo-behandlade patienter med PD-L1-positiva tumörer och PD-L1-negativa tumörer vid 18 (24,0% respektive 26,2%), 24 (18,5% respektive 20,7%), och 30 (13,7 respektive 11,2%) månader var i stort sett likvärdig.

Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam jämfört med valfri standardbehandling (grad 3 eller 4 biverkningar 15,3% jämfört med 36,9%). Andelen behandlingsrelaterade biverkningar som resulterade i avhopp från studien var också lägre för patienter som behandlades med Opdivo (4,2% jämfört med 9,0%).

I en uppföljande analys av data från CheckMate 141 som presenterades vid Annual Meeting of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) i september 2019[4] presenterades totalöverlevnaden med avseende på behandlingsrespons (enligt RECIST1.1). I gruppen av patienter med CR/PR sågs en totalöverlevnad på 83,3% (95% CI: 61,5–93,4) och 74,8% (95% CI: 52,2–87,8) vid 18 respektive 24 månaders uppföljning. Motsvarande totalöverlevnad hos patienter med respons på standardbehandling var 33,3% (95% CI: 4,6–67,6) och 16,7% (95% CI: 0,8–51,7) vid 18 respektive 24 månaders uppföljning.

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 141-studien hos patienter med skivepitelial huvud- och halscancer uppvisade Opdivo jämfört med prövarens val av standardbehandling:

  • Signifikant bättre långtidsöverlevnadsgrad vid 2 års uppföljning för Opdivo med 16,9% jämfört med 6,0% för standardbehandling (riskkvot 0,68 [95% CI: 0,54, 0,86]).[3]
  • Signifikant högre objektiv respons (13,3% jämfört med 5,8%, p = 0,008).[1]
  • Tumöruttryck av PD-L1 hade ingen signifikant påverkan på behandlingsresponsen av Opdivo.[3]
  • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 15,3% respektive 36,9%.[3]
  • Patienter som uppvisade komplett eller partiell behandlingsrespons efter Opdivobehandling hade bättre totalöverlevnad efter två år jämfört med patienter som fick standardbehandling (74,8% respektive 16,7%).[4]

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 141
CheckMate 141 - QoL
CheckMate 141 – Uppdatering av överlevnadsdata

Våra indikationer

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab och två behandlingscykler platinabaserad…

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer av skivepiteltyp

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Esofaguscancer och cancer i gastroesofageala övergången

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med esofaguscancer...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Esofaguscancer

Adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången och esofagus

OPDIVO i kombination med fluoropyrimidin- och platina...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Kolorektal

Kolorektalcancer

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för behandling av vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög..

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassiskt Hodgkins lymfom

Klassiskt Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

ADJUVANT BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

ANDRA LINJENS BEHANDLING

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Mesoteliom

Mesoteliom

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat för första linjens behandling av vuxna med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Ferris RL et al. NEJM 2016;375:1856-1867
  2. 2.Harrington KJ et al. Lancet Oncol 2017;18:1104-15
  3. 3.Ferris RL et al. Oral Oncology 2018;81:45–51
  4. 4.Licitra L et al. Presented at CSCO, 18-22 september 2019