Skivepitelial huvud- och
halscancer
(SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvudoch halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter platinumbaserad behandling.

5 November, 2018 | Lästid 4:57 min | Spara

CheckMate 141

Opdivo jämfört med standardbehandling vid skivepitelial huvud- och halscancer[1][2]

I denna randomiserade öppna studie jämfördes effekt och säkerhet av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka mot prövarens val av standardbehandling (methotrexate, docetaxel, or cetuximab). Det primära utfallsmåttet var totalöverlevnad.

I studien ingick 361 patienter med skivepitelial huvud- och halscancer som hade progredierat inom 6 månader efter behandling med platinabaserad kemoterapi. Av patienterna, behandlades 240 med Opdivo och 121 med standardbehandling.

Totalöverlevnaden var signifikant längre för patienter behandlade med Opdivo än för patienter med standardbehandling. Median totalöverlevnad var 7,5 månader för Opdivo och 5,1 månader för standardbehandling (riskkvot 0,70, p = 0,01). Biverkningsprofilen för Opdivo var mer gynnsam i jämförelse med standardbehandling (grad 3 och 4 biverkningar 13,1% jämfört med 35,1%).

HUVUDRESULTAT

I CheckMate 141-studien hos progredierade patienter med skivepitelial huvud- och halscancer uppvisade Opdivo jämfört med prövarens val av standardbehandling:

  • Signifikant längre totalöverlevnad på 7,5 månader för Opdivo jämfört med 5,1 månader för standardbehandling (riskkvot 0,70, p = 0,01).
  • Signifikant högre objektiv respons (13,3% jämfört med 5,8%, p = 0,008).
  • Betydligt lägre frekvens av allvarliga biverkningar (grad 3 och 4), 13,1% jämfört med 35,1%.

LÄS HELA STUDIEN PÅ PUBMED

CheckMate 141
CheckMate 141 - QoL

Så här doseras OPDIVO

Så här doseras OPDIVO

Video

Kort introduktion till hur du doserar Opdivo

2:18 min

Våra indikationer

OPDIVO är i dagsläget godkänt för behandling av malingt melanom, lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, huvud-och halscancer och urotelcellscancer.

Malignt melanom

Melanom

OPDIVO som monoterapi eller i kombination med ipilimumab…

Adjuvant behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Lungcancer

Lungcancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer efter tidigare kemoterapi.

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Njurcellscancer

Njurcellscancer

Första linjens behandling

OPDIVO i kombination med ipilimumab är indicerat som första...

Andra linjens behandling

OPDIVO som monoterapi är indicerat…

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Klassisk Hodgkins lymfom

Klassisk Hodgkins lymfom

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom efter autolog stamcellstransplantation (ASCT)...

PIVOTALA STUDIER NATIONELLT VÅRDPROGRAM

Omfattas inte av nationellt ordnat införande

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

Skivepitelial huvud- och halscancer (SCCHN)

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av skivepitelial huvud- och halscancer hos vuxna som progredierat under eller efter...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM
Urotelcellscancer

Urotelcellscancer

OPDIVO som monoterapi är indicerat för behandling av lokalt avancerad icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer hos vuxna vid otillräcklig effekt...

PIVOTALA STUDIER NT-RÅDETS REKOMMENDATION NATIONELLT VÅRDPROGRAM

REFERENSER

  1. 1.Ferris et al. NEJM 2016;375:1856-1867
  2. 2.Harrington KJ et al. Lancet Oncol 2017; 18: 1104-15